👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عدالت از ديدگاه مولاي متقيان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عدالت از ديدگاه مولاي متقيان

پايه ي سوم ايمان عدالت است که خود نيزبرچهار پايه استوار است. امام عليه السلام در مورد پايه هاي عدل اينگونه مي فرمايند :

«والعدل منها علي اربع شعب : علي خائص الفهم وغور العلم وزهرة الحکم ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم ومن حلم لم يفرط في امره وعاش في الناس حميدا »

قبل از ترجمه ، بهتر است با معاني بعضي از کلمات اين قسمت ، بيشتر آشنا شويم :

غائص: غاص في الماءاي غطس ونزل فيه فهو غائص فهو في المعاني اي بلغ غايتها القصوي1

غور: غار الماء اي ذهب في الارض فهو غائر ، غورا في الامر اي دقق النظر فيه 2

زهرة: زهر السراج اي تلألأواضاء، الزهرة :الحسن والرونق والبياض والجميل3

رساخة:  رسخ اي ثبت في موضعه ، ارسخه : اثبته 4

در ترجمه ي اين قسمت بايد توجه داشت که عباراتي مثل «غائص الفهم »و«غورالعلم » از باب اضافه شدن صفت به موصوف است.5

ترجمه :

وعدل نيز برچهار پايه برقرار است : فکري ژرف انديش ، دانشي عميق وبه حقيقت رسيده ، نيکوداوري کردن واستوار بودن درشکيبائي . پس کسي که درست انديشيد ، به ژرفاي دانش رسيد وآن کس که به حقيقت دانش رسيد ، از چشمه زلال شريعت نوشيد وکسي که شکيبا شد ، درکارش زياده روي نکرده ، با نيکنامي درميان مردم ، زندگي خواهد کرد .6

با توجه به اين قسمت ،خواهيم فهميد که جهت پايه هاي يقين ، دراينجا هم نوعي سلسله بندي را پيش رو داريم . به اين ترتيب که فکر ژرف انديش ودرک عميق ، انسان را به درياي علم وعمق آن مي رساند ورسيدن به عمق اين دريا ، باعث دستيابي به احکام شريعت مي گردد ولي درظاهر ، قسمت چهارم يعني استواري حلم ، ربطي به سه قسمت قبلي ندارد که البته در صفحات بعدي رابطه ي حلم را با سه پايه ي ديگر بررسي خواهيم نمود انشاءا....

رابطه ي علم وفهم:

در ابتدا بايد رابطه ي علم با فهم را دريافت . اينکه چرا فهم عميق باعث علم ژرف مي شود .

همانطور که درکتب لغت نوشته شده است ، فهم امر يعني دانستن ، شناختن وادراک آن ، فهم يک امر دريچه اي است به سوي عالم شدن به آن . يعني فهم رابطه اي ناگسستني ولازم با علم دارد «العلم بالفهم»7 اگر فهم نباشد کسي عالم نخواهد شد

ما افاد العلم من لم يفهم8

فايده ندهد علم ، به کسي که فهم آن نکرده باشد .

اگر بخواهيم بنا بر فرمايش امير المؤمنين عليه السلام ، به دانش عميق برسيم ، بايد فهمي ژرف انديش وعميق داشته باشيم . هرچه درک ما از مسئله اي بيشتر باشد ثمرات آن علم برايمان بيشتر خواهد گشت .

«لقاح العلم ، التصور والفهم »9

باروري علم ، تصور (صورت آنرا در ذهن آوردن )وفهميدن آن است .

هر ضربه اي که به علم وارد مي گردد ، نتيجه ي کج فهمي آن است :

«لا يؤتي العلم الا من سوءالسامع »10

فهم عميق، قضاوت صحيح:

فهم ژرف وعلم عميق از پايه هاي قضاوت صحيح برشمرده شده اند زيرا براي دادن يک حکم درست ، ابتدا بايد مسئله ي مورد قضاوت به خوبي فهميده شود . اگر براي حل يک مسئله خوب آنرا بفهميم ،نيمي از کار حل آن را انجام داده ايم ، همانطور که دراينجا هم دو پايه از چهار پايه ي قضاوت به درک عميق ونتيجه ي آن اختصاص داده شده است .

درقران هم فقط دريک مورد از ماده« فهم » استفاده شده است وآن هم درمورد قضاوت وداوري است .11

در آيه ي 79 سوره ي انبياء مي خوانيم :

ففهمناها سليمان وکلا آتينا حکما وعلما

👇محصولات تصادفی👇

متن کارت عروسی کد 116 داستان دانش آموز متفاوت بررسی ساختار تشكيلاتي بيمه نظام خدمات بيمه اي در ايران پاورپوینت آماده: بررسی مشخصات آثار ادبی سبک ناتوراليستي 17 اسلاید دانلود خلاصه کتاب تحول / رزابت کانتر / دکتر عبدالرضا رضایی نژاد / نشر فرا